ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน ทุ่งเจดีย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

ที่ยวประเทศพม่าเสน่ห์ลุ่มน้ำอิระวดี  เยือนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรมสัมผัสเมืองเก่า มัณฑะเลย์ ถือเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า และโปรแกรมพิเศษ UNSEENเข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามุนี อันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในโลก,ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี,ชมสะพานไม้สักอูแบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก,เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด,ชมสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดกุโสดอ,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดหวาน(ตี๋ฉู่)

กำหนดการเดินทาง วันที่

 

ราคาเริ่มต้นท่านละ   บาท

รหัสทัวร์ : LTEHR29182

ประเทศ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย (FD)

 

วันแรก           กรุงเทพ - มัณฑะเลย์ –พระราชวังมัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ วัดกุสินารา- Mandalay Hill

09.00 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

10.50 น.        บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2760

 

                       ไม่มีบริการฟรีอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง   

 

12.15 น.       เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเดินทางสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์ เชิญท่านชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขาและริมฝั่งแม่น้ำ

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ำรอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา จากนั้นนำท่านชม พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ  วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า  สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ.2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นพระตำหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตำหนักนี้ถวายเป็นวัด  ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาว มัณฑะเลย์อย่างแท้จริง  จากนั้นนำท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จากนั้นเดินทางสู่ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาMandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก AYEWADDY RIVER VIEW  ณ เมืองมัณฑะเลย์ ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง      มัณทะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญูญู-พิเศษนั่งรถม้าชมเมือง-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น

เช้า             บริการอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

07.55 น.     บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่เมืองประวัติศาสตร์พุกาม  โดยสายการบิน Air Yangon    เที่ยวบินที่ YH 910

08.25 น.     เดินทางถึงเมืองพุกาม   (Bagan)  รับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   จากนั้นนำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม นำท่านชมวัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน  ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นนำท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติหน้า จึงได้นำอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ำ จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทำจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นนำท่านชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชม วิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนั้นนำท่านนั่งรถม้าชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่วิตที่เรียบง่าย จากนั้นนำท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย์ในมุม 360 องศา ได้จากเจดีย์แห่งนี้

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริงพร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสมควรแก่เวลานำท่านเ้ข้าสู่ที่พัก

BAGAN HOTEL ณ เมืองพุกาม ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม     พุกาม-มัณฑะเลย์-หมู่บ้านมิงกุน-ระฆังยักษ์มิงกุน-เจดีย์พญาเธียรดาน- มัณฑะเลย์

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

09.30 น.     บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่กลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Yangon เที่ยวบินที่ YH 917

10.15 น.     เดินทางถึงสนามบินมัณฑเลย์ รับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมัณฑเลย์ จา่กนั้นนำท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขาและริมฝั่งแม่น้ำ

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือริมน้ำอิระวดี ข้ามฝากสู่ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุงจะเป็นเส้นทางสู่ มหาเจดีย์ยักษ์ "มิงกุน" ชมซากเจดีย์ขนาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจ้าปดุง ที่ใช้แรงงานทาส และนักโทษจำนวนนับพันคนในการสร้าง โดยตั้งพระทัยว่าจะสร้างให้สูงใหญ่กว่าพระปฐมเจดีย์แห่งสยาม และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตร ได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอิรวดี แต่ด้วยงบประมาณที่บานปลาย ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การก่อสร้างล่าช้า ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ.2362 หลังพ่ายแพ้ไทยในสงคราม 9 ทัพ เจดีย์องค์นี้ จึงสร้างได้แค่ฐาน หลังจากนั้นองค์เจดีย์จึงถูกทิ้งร้างเรื่อยมา แต่เพียงฐานก็นับว่าใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ใหญ่ระดับโลกของมิงกุน คือ ระฆังยักษ์มิงกุน นี้ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2351 โดยพระเจ้าปดุง สร้างถวายแด่เจดีย์มิงกุน มีน้ำหนัก90 ตัน สูง 4 เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร เป็นระฆังที่ตีดัง เดิมทีถูกแขวนไว้ที่องค์เจดีย์ปอนดอว์ ใกล้ ๆ กับเจดีย์มิงกุนแต่หลังจากแผ่นดินไหว ทำให้ฐานพระเจดีย์พังลงมา ระฆังยักษ์มิงกุนจึงถูกย้ายมาแขวนยังจุดที่ตั้ง ณ ปัจจุบันครับในอดีตระฆังองค์นี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังเครมลิน ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย แต่ะฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปัจจุบันระฆังยักษ์มิงกุน จึงเป็นระฆังที่มีสภาพสมบูรณ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นนำท่านชมเจดีย์สีขาวบริสุทธิ์ ที่สร้างบนฐาน 7 ชั้นรูปเกลียวคลื่นงดงาม "เจดีย์พญาเธียรดาน" เจดีย์ที่งดงามนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2329 เพื่อให้เปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณี ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพันธ์ และมหานทีสีทันดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดีย์องค์นี้ยังถูกสร้างให้เป็นสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก AYEWADDY RIVER VIEW ณ เมืองมัณฑะเลย์ ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สี        พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

04.00 น.    นำท่านกราบนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ.689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้วทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณ   วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพานสวยงามมากสมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura)  เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี เป็นราชธานีแห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 นำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งเมืองพุกามสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

12.45 น.       บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2761

 

15.00 น.       เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจมิรู้ลืม

 

หมายเหตุ คณะออกเดินทางตั้งแต่ 15ท่านขึ้นไป,กรณีคณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์,กรณีคณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์และคณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง  

 

อัตราค่าบริการ


เดินทางวันที่

 

ลักษณะการเข้าพัก

 

ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

.-บาท

               เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

.-บาท

               เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

.-บาท

               เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

.-บาท

                                   พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

.-บาท

                       

อัตราค่าบริการ

เดินทางวันที่

 

ลักษณะการเข้าพัก

 

ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)

       ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน .-บาท
               เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน .-บาท
               เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม .-บาท
               เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม .-บาท
                                       พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  .-บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าทัวร์ตามรายการ ประกอบด้วย

- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัด  เดินทางไป-กลับพร้อมกันทั้งคณะ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในรายการ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

- ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่คำนวณต้นทุน บริษัท ฯ ขอ   สงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากอัตราดังกล่าวเปลี่ยนแปลง ณ วันออกบัตรโดยสาร โดยเป็นอัตราที่สายการบินเรียกเก็บตามจริง

-  ค่าที่พักโรงแรมมาตรฐานตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน) หากท่านที่ต้องการห้องพักเดี่ยวชำระเพิ่มตามรายการ

-  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ  อำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ

-  ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ

-  ค่ารถรับ-ส่ง ท่องเที่ยวตามรายการ

-  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศพม่า

-  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ

-  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทางตามรายการ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของการประกันภัยแบบหมู่คณะ(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

- ค่าสัมภาระสำหรับน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน

 

อัตราค่าทัวร์ ดังกล่าวไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ท  ฯลฯ

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2 USD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 1 USD/คน/วัน + ทิปหัวหน้าทัวร์ 2 USD/คน/วัน

- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด

- สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

- ค่าธรรมเนียนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

- ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการ กรณีจำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าขั้นต่ำที่ระบุในเอกสาร (ผู้ใหญ่อย่างน้อย 20 ท่าน )

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ราคานี้คำนวณจากต้นทุน ของค่าใช้จ่ายสำหรับท่องเที่ยว และโรงแรมตามราคาปัจจุบัน หากราคาปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว

- กรุณาทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยส่งสำเนาหนังสือเดินทางของผู้โดยสารทุกท่านมาที่ โทรสาร 02-538 - 7762 หรือ Email info@thelifestyletraveller.com เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง

- การชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท กรุณาชำระตามจำนวนเงินและวันที่ระบุใน Invoice จากฝ่ายขาย และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่  โทรสารหรือ Email เพื่อฝ่ายขายออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานยืนยันที่นั่ง

- การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนวันที่เดินทาง อย่างน้อย 15-20 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่งของท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนตามค่าใข้จ่ายที่เกิดขี้นจริง

โดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง และตามเงื่อนไขของสายการบินและตัวแทนต่างๆทั้งในหรือต่างประเทศ หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกว่าปกติ

- การเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง หรือคณะทัวร์โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกว่าปกติ

- การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเป็นเช็คเงินสด (Cashier Cheque)  ที่สำนักงานบริษัทฯ  หรือชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี ในนามบริษัทไลฟ์สไตล์ ทราเวลเลอร์ จำกัด

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

- สำหรับวันเดินทางทั่วไป ถ้าท่านต้องการยกเลิก กรุณาต้องแจ้งยกเลิกทางบริษัทฯก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น

- สำหรับวันเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง หรือคณะทัวร์โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น

- หากแจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

- รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะหน้าร้าน  (Collective Tour) เดินทางร่วมกันกับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทไลฟ์สไตล์ทราเวลเลอร์ฯ  

- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

- บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

- สำหรับประเทศที่ต้องขอวีซ่า การยื่นขอวีซ่าบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจจองสถานทูตเท่านั้น

- สำหรับประเทศที่ต้องขอวีซ่า หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในเอกสาร ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด

- หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าท่านอื่น แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ

-บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง

-บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

- หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ และไม่ได้ใช้บัตรโดยสารขากลับ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาหากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้

- ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ การเมือง ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

- บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอาหาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศพม่า สำหรับคนไทย

  1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ
  2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
  3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

- ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท

 

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ท่านต้องตรวจสอบความถูกต้องต่างๆในการสำรองที่นั่งให้ตรงกับรายละเอียด ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสารทุกท่าน

    1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน

    1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.

    1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)

    1.4 รหัสสะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่น การบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)

    1.5 หากมีเด็กในคณะ กรุณาตรวจสอบว่าอายุว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่

    1.6 กรุณาตรวจสอบ อายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสารทุกท่าน จะต้องคงมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป นับจากวันที่  เดินทาง เช่น เดินทางวันที่ 20 มกราคม 2555 หนังสือเดินทางจะต้องหมดอายุหลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เป็นต้น

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว(หากแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้)  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ หรือมากกว่านั้น แล้วแต่สายการบินจะเป็นผู้กำหนด

ส่วนในกรณี 1.6 ผู้โดยสารจะต้องตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่าง 09.00 – 17.30 น ในวันจันทร์ – ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-538 - 7762 (อัตโนมัติ) Hotline 080-900-1074, 082-077-3397 และโทรสาร 02 – 318-6776 หรือ Email: info@thelifestyletraveller.com

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ของการจองและออกตั๋วภายในประเทศ  สำหรับลูกค้าที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด/ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การซื้อบัตรโดยสารหรือรถโดยสาร ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯแต่อย่างใด  แนะนำให้ท่านตรวจสอบกับพนักงานขายให้แน่นอนถึงเที่ยวบิน วัน/เวลา ก่อนซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน/รถโดยสาร เพื่อประโยชน์ของท่านเอง หากรายการทัวร์ดังกล่าวเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าบัตรโดยสาร หรือค่าบัตรโดยสารดังกล่าวแต่อย่างใด

Visitors: 9,199